Skanska AB

Organisationsnummer

556000-4615

Telefon

  1. 0104480000

Adress

112 74 STOCKHOLMFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1897
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Tecknat ej inbetalt eget kapital (TKR)000
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter (TKR)000
Patent, licenser mm (TKR)000
Goodwill (TKR)000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (TKR)13 00016 00019 000
Summa immateriella anläggningstillgångar (TKR)13 00016 00019 000
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark (TKR)000
Maskiner (TKR)000
Inventarier (TKR)000
Maskiner och inventarier (TKR)1 0002 0002 000
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara (TKR)000
Summa materiella anläggningstillgångar (TKR)1 0002 0002 000
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)11 283 00011 206 00011 094 000
Fordringar på koncern- och intresseföretag (TKR)301 000247 000253 000
Lån till delägare & närstående (TKR)000
Övriga finansiella anläggningstillgångar (TKR)184 000186 000157 000
Summa finansiella anläggningstillgångar (TKR)11 768 00011 639 00011 504 000
Summa anläggningstillgångar (TKR)11 782 00011 657 00011 525 000
Omsättningstillgångar
Varulager
Pågående arbeten för annans räkning (TKR)000
Övrigt varulager (TKR)000
Summa varulager (TKR)000
Kortfristiga fodringar
Kundfordringar (TKR)000
Fordringar hos koncern- och intresseföretag (TKR)12 00018 00015 000
Övriga kortfristiga fordringar (TKR)137 000145 000152 000
Summa kortfristiga fordringar (TKR)149 000163 000167 000
Kassa och bank
Summa kortfristiga placeringar (TKR)000
Summa kassa och bank (TKR)000
Summa omsättningstillgångar (TKR)149 000163 000167 000
Summa tillgångar (TKR)11 931 00011 820 00011 692 000
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital (TKR)1 259 7091 259 7091 260 000
Överkursfond (TKR)000
Uppskrivningsfond (TKR)000
Övrigt bundet eget kapital (TKR)598 000598 0000
Summa bundet eget kapital (TKR)1 857 7091 857 7091 260 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat (TKR)2 168 2911 034 2911 671 000
Erhållna/lämnade koncernbidrag (TKR)000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott (TKR)000
Årets resultat (TKR)3 970 0004 321 0003 429 000
Summa fritt eget kapital (TKR)6 138 2915 355 2915 100 000
Summa eget kapital (TKR)7 996 0007 213 0006 360 000
Summa obeskattade reserver (TKR)000
Minoritetsintressen (TKR)000
Summa avsättningar (TKR)315 000307 000283 000
Långfristiga skulder
Obligationslån (TKR)000
Skulder till kreditinstitut, långa (TKR)000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa (TKR)3 500 0004 177 0004 918 000
Övriga långfristiga skulder (TKR)000
Summa långfristiga skulder (TKR)3 500 0004 177 0004 918 000
Kostfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut, korta (TKR)000
Leverantörsskulder (TKR)18 00020 00028 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta (TKR)26 00026 00026 000
Övriga kortfristiga skulder (TKR)76 00077 00077 000
Summa kortfristiga skulder (TKR)120 000123 000131 000
Summa eget kapital och skulder (TKR)11 931 00011 820 00011 692 000
Kreditupplysning för Skanska AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.