Skanska AB

Organisationsnummer

556000-4615

Telefon

  1. 0104480000

Adress

112 74 STOCKHOLMFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1897
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2017-12-312016-12-312015-12-31
Tecknat ej inbetalt eget kapital (TKR)000
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter (TKR)000
Patent, licenser mm (TKR)000
Goodwill (TKR)000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (TKR)16 00019 0001 000
Summa immateriella anläggningstillgångar (TKR)16 00019 0001 000
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark (TKR)000
Maskiner (TKR)000
Inventarier (TKR)000
Maskiner och inventarier (TKR)2 0002 0003 000
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara (TKR)000
Summa materiella anläggningstillgångar (TKR)2 0002 0003 000
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)11 206 00011 094 00011 049 000
Fordringar på koncern- och intresseföretag (TKR)247 000253 000216 000
Lån till delägare & närstående (TKR)000
Övriga finansiella anläggningstillgångar (TKR)186 000157 000230 000
Summa finansiella anläggningstillgångar (TKR)11 639 00011 504 00011 495 000
Summa anläggningstillgångar (TKR)11 657 00011 525 00011 499 000
Omsättningstillgångar
Varulager
Pågående arbeten för annans räkning (TKR)000
Övrigt varulager (TKR)000
Summa varulager (TKR)000
Kortfristiga fodringar
Kundfordringar (TKR)000
Fordringar hos koncern- och intresseföretag (TKR)18 00015 00020 000
Övriga kortfristiga fordringar (TKR)145 000152 000156 000
Summa kortfristiga fordringar (TKR)163 000167 000176 000
Kassa och bank
Summa kortfristiga placeringar (TKR)000
Summa kassa och bank (TKR)000
Summa omsättningstillgångar (TKR)163 000167 000176 000
Summa tillgångar (TKR)11 820 00011 692 00011 675 000
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital (TKR)1 259 7091 260 0001 260 000
Överkursfond (TKR)000
Uppskrivningsfond (TKR)000
Övrigt bundet eget kapital (TKR)598 00000
Summa bundet eget kapital (TKR)1 857 7091 260 0001 260 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat (TKR)1 034 2911 671 0002 824 000
Erhållna/lämnade koncernbidrag (TKR)000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott (TKR)000
Årets resultat (TKR)4 321 0003 429 0002 390 000
Summa fritt eget kapital (TKR)5 355 2915 100 0005 214 000
Summa eget kapital (TKR)7 213 0006 360 0006 474 000
Summa obeskattade reserver (TKR)000
Minoritetsintressen (TKR)000
Summa avsättningar (TKR)307 000283 000310 000
Långfristiga skulder
Obligationslån (TKR)000
Skulder till kreditinstitut, långa (TKR)000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa (TKR)4 177 0004 918 0004 769 000
Övriga långfristiga skulder (TKR)000
Summa långfristiga skulder (TKR)4 177 0004 918 0004 769 000
Kostfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut, korta (TKR)000
Leverantörsskulder (TKR)20 00028 00033 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta (TKR)26 00026 0009 000
Övriga kortfristiga skulder (TKR)77 00077 00080 000
Summa kortfristiga skulder (TKR)123 000131 000122 000
Summa eget kapital och skulder (TKR)11 820 00011 692 00011 675 000
Kreditupplysning för Skanska AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.