Skandinaviska Laboratoriemöbler Aktiebolag

Skandinaviska Laboratoriemöbler är ett aktiebolag i Broby som består av 4 anställda och omsätter 4 992 TKR. Telefon: 04441705. Adress: Box 117. Organisationsnummer: 556277-9636

Organisationsnummer

556277-9636

Telefon

  1. 04441705
  2. 04447080
  3. 04447081

Adress

Box 117289 03 BrobyFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1986
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Tecknat ej inbetalt eget kapital (TKR)000
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter (TKR)000
Patent, licenser mm (TKR)000
Goodwill (TKR)000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa immateriella anläggningstillgångar (TKR)000
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark (TKR)000
Maskiner (TKR)000
Inventarier (TKR)000
Maskiner och inventarier (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara (TKR)000
Summa materiella anläggningstillgångar (TKR)000
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Fordringar på koncern- och intresseföretag (TKR)000
Lån till delägare & närstående (TKR)000
Övriga finansiella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa finansiella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa anläggningstillgångar (TKR)000
Omsättningstillgångar
Varulager
Pågående arbeten för annans räkning (TKR)000
Övrigt varulager (TKR)1 5141 4841 567
Summa varulager (TKR)1 5141 4841 567
Kortfristiga fodringar
Kundfordringar (TKR)293468481
Fordringar hos koncern- och intresseföretag (TKR)000
Övriga kortfristiga fordringar (TKR)275242251
Summa kortfristiga fordringar (TKR)568710732
Kassa och bank
Summa kortfristiga placeringar (TKR)000
Summa kassa och bank (TKR)679
Summa omsättningstillgångar (TKR)2 0882 2012 308
Summa tillgångar (TKR)2 0882 2012 308
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital (TKR)100100100
Överkursfond (TKR)000
Uppskrivningsfond (TKR)000
Övrigt bundet eget kapital (TKR)202020
Summa bundet eget kapital (TKR)120120120
Fritt eget kapital
Balanserat resultat (TKR)452527618
Erhållna/lämnade koncernbidrag (TKR)000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott (TKR)5004000
Årets resultat (TKR)-437 000-475 000-91 000
Summa fritt eget kapital (TKR)-436 048-474 073-90 382
Summa eget kapital (TKR)635572647
Summa obeskattade reserver (TKR)000
Minoritetsintressen (TKR)000
Summa avsättningar (TKR)000
Långfristiga skulder
Obligationslån (TKR)000
Skulder till kreditinstitut, långa (TKR)315390359
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa (TKR)000
Övriga långfristiga skulder (TKR)000
Summa långfristiga skulder (TKR)315390359
Kostfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut, korta (TKR)100050
Leverantörsskulder (TKR)599532431
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta (TKR)000
Övriga kortfristiga skulder (TKR)439707821
Summa kortfristiga skulder (TKR)1 1381 2391 302
Summa eget kapital och skulder (TKR)2 0882 2012 308
Kreditupplysning för Skandinaviska Laboratoriemöbler Aktiebolag

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.