Skandinaviska Laboratoriemöbler Aktiebolag

Organisationsnummer

556277-9636

Telefon

  1. 04447080

Adress

BOX 117289 03 BROBYFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1986
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2017-12-312016-12-312015-12-31
Tecknat ej inbetalt eget kapital (TKR)000
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter (TKR)000
Patent, licenser mm (TKR)000
Goodwill (TKR)000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa immateriella anläggningstillgångar (TKR)000
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark (TKR)000
Maskiner (TKR)000
Inventarier (TKR)004
Maskiner och inventarier (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara (TKR)000
Summa materiella anläggningstillgångar (TKR)004
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Fordringar på koncern- och intresseföretag (TKR)000
Lån till delägare & närstående (TKR)000
Övriga finansiella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa finansiella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa anläggningstillgångar (TKR)004
Omsättningstillgångar
Varulager
Pågående arbeten för annans räkning (TKR)000
Övrigt varulager (TKR)1 4841 5671 571
Summa varulager (TKR)1 4841 5671 571
Kortfristiga fodringar
Kundfordringar (TKR)468481647
Fordringar hos koncern- och intresseföretag (TKR)000
Övriga kortfristiga fordringar (TKR)242251257
Summa kortfristiga fordringar (TKR)710732904
Kassa och bank
Summa kortfristiga placeringar (TKR)000
Summa kassa och bank (TKR)79180
Summa omsättningstillgångar (TKR)2 2012 3082 654
Summa tillgångar (TKR)2 2012 3082 659
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital (TKR)100100100
Överkursfond (TKR)000
Uppskrivningsfond (TKR)000
Övrigt bundet eget kapital (TKR)202020
Summa bundet eget kapital (TKR)120120120
Fritt eget kapital
Balanserat resultat (TKR)5276181 062
Erhållna/lämnade koncernbidrag (TKR)000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott (TKR)40000
Årets resultat (TKR)-475-91-444
Summa fritt eget kapital (TKR)452527618
Summa eget kapital (TKR)572647738
Summa obeskattade reserver (TKR)000
Minoritetsintressen (TKR)000
Summa avsättningar (TKR)000
Långfristiga skulder
Obligationslån (TKR)000
Skulder till kreditinstitut, långa (TKR)390359521
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa (TKR)000
Övriga långfristiga skulder (TKR)000
Summa långfristiga skulder (TKR)390359521
Kostfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut, korta (TKR)050100
Leverantörsskulder (TKR)532431554
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta (TKR)000
Övriga kortfristiga skulder (TKR)707821746
Summa kortfristiga skulder (TKR)1 2391 3021 400
Summa eget kapital och skulder (TKR)2 2012 3082 659
Kreditupplysning för Skandinaviska Laboratoriemöbler Aktiebolag

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.