Manpower Aktiebolag

Manpower är ett aktiebolag i Bromma som består av 4824 anställda och omsätter 2 518 283 TKR. Telefon: 011102642. Adress: Box 20092. Organisationsnummer: 556348-1588

Organisationsnummer

556348-1588

Telefon

  1. 011102642
  2. 013126810
  3. 013128120

Adress

Box 20092161 02 BrommaFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1989
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Tecknat ej inbetalt eget kapital (TKR)000
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter (TKR)000
Patent, licenser mm (TKR)000
Goodwill (TKR)000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa immateriella anläggningstillgångar (TKR)000
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark (TKR)000
Maskiner (TKR)000
Inventarier (TKR)14 9104 3595 166
Maskiner och inventarier (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara (TKR)000
Summa materiella anläggningstillgångar (TKR)14 9104 3595 166
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)1 2691 2691 269
Fordringar på koncern- och intresseföretag (TKR)000
Lån till delägare & närstående (TKR)000
Övriga finansiella anläggningstillgångar (TKR)3 4264 1514 226
Summa finansiella anläggningstillgångar (TKR)4 6955 4205 495
Summa anläggningstillgångar (TKR)19 6059 77910 661
Omsättningstillgångar
Varulager
Pågående arbeten för annans räkning (TKR)000
Övrigt varulager (TKR)000
Summa varulager (TKR)000
Kortfristiga fodringar
Kundfordringar (TKR)-1648 341525 003
Fordringar hos koncern- och intresseföretag (TKR)34 445349 001466 984
Övriga kortfristiga fordringar (TKR)178 802218 509183 268
Summa kortfristiga fordringar (TKR)910 5471 215 8511 175 255
Kassa och bank
Summa kortfristiga placeringar (TKR)000
Summa kassa och bank (TKR)000
Summa omsättningstillgångar (TKR)910 5471 215 8511 175 255
Summa tillgångar (TKR)930 1521 225 6301 185 916
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital (TKR)1 0001 0001 000
Överkursfond (TKR)000
Uppskrivningsfond (TKR)000
Övrigt bundet eget kapital (TKR)200200200
Summa bundet eget kapital (TKR)1 2001 2001 200
Fritt eget kapital
Balanserat resultat (TKR)245 459584 354575 435
Erhållna/lämnade koncernbidrag (TKR)000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott (TKR)000
Årets resultat (TKR)87612 1058 920
Summa fritt eget kapital (TKR)246 335596 459584 355
Summa eget kapital (TKR)247 535597 659585 555
Summa obeskattade reserver (TKR)000
Minoritetsintressen (TKR)000
Summa avsättningar (TKR)2 3221 8891 003
Långfristiga skulder
Obligationslån (TKR)000
Skulder till kreditinstitut, långa (TKR)000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa (TKR)000
Övriga långfristiga skulder (TKR)002 240
Summa långfristiga skulder (TKR)002 240
Kostfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut, korta (TKR)000
Leverantörsskulder (TKR)19 95529 0219 338
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta (TKR)201 44289 14393 613
Övriga kortfristiga skulder (TKR)458 898507 918494 167
Summa kortfristiga skulder (TKR)680 295626 082597 118
Summa eget kapital och skulder (TKR)930 1521 225 6301 185 916
Kreditupplysning för Manpower Aktiebolag

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.