Järna Recycling Service AB

Järna Recycling Service är ett aktiebolag i Vagnhärad som består av 8 anställda och omsätter 10 806 TKR. Telefon: 0702001991. Adress: Box 102. Organisationsnummer: 556631-1766

Organisationsnummer

556631-1766

Telefon

  1. 0702001991
  2. 0705705652

Adress

Box 102619 02 VagnhäradFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2002
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Tecknat ej inbetalt eget kapital (TKR)000
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter (TKR)000
Patent, licenser mm (TKR)000
Goodwill (TKR)000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa immateriella anläggningstillgångar (TKR)000
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark (TKR)000
Maskiner (TKR)000
Inventarier (TKR)6 80812 1838 027
Maskiner och inventarier (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara (TKR)000
Summa materiella anläggningstillgångar (TKR)6 80812 1838 027
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Fordringar på koncern- och intresseföretag (TKR)000
Lån till delägare & närstående (TKR)000
Övriga finansiella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa finansiella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa anläggningstillgångar (TKR)6 80812 1838 027
Omsättningstillgångar
Varulager
Pågående arbeten för annans räkning (TKR)000
Övrigt varulager (TKR)03876
Summa varulager (TKR)03876
Kortfristiga fodringar
Kundfordringar (TKR)656693909
Fordringar hos koncern- och intresseföretag (TKR)000
Övriga kortfristiga fordringar (TKR)88394894
Summa kortfristiga fordringar (TKR)7441 0871 803
Kassa och bank
Summa kortfristiga placeringar (TKR)000
Summa kassa och bank (TKR)836450287
Summa omsättningstillgångar (TKR)1 5801 5742 166
Summa tillgångar (TKR)8 38813 75710 193
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital (TKR)100100100
Överkursfond (TKR)000
Uppskrivningsfond (TKR)000
Övrigt bundet eget kapital (TKR)555
Summa bundet eget kapital (TKR)105105105
Fritt eget kapital
Balanserat resultat (TKR)1 143829828
Erhållna/lämnade koncernbidrag (TKR)000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott (TKR)000
Årets resultat (TKR)33141
Summa fritt eget kapital (TKR)1 1461 143829
Summa eget kapital (TKR)1 2511 248934
Summa obeskattade reserver (TKR)1 9202 0652 065
Minoritetsintressen (TKR)000
Summa avsättningar (TKR)000
Långfristiga skulder
Obligationslån (TKR)000
Skulder till kreditinstitut, långa (TKR)1 9085 9313 752
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa (TKR)000
Övriga långfristiga skulder (TKR)137387178
Summa långfristiga skulder (TKR)2 0456 3183 930
Kostfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut, korta (TKR)1 9922 7871 802
Leverantörsskulder (TKR)320659422
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta (TKR)000
Övriga kortfristiga skulder (TKR)8606801 040
Summa kortfristiga skulder (TKR)3 1724 1263 264
Summa eget kapital och skulder (TKR)8 38813 75710 193
Kreditupplysning för Järna Recycling Service AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.