MedicWave AB (publ)

Organisationsnummer

556690-4677

Telefon

  1. 035133600

Adress

BOX 7001300 07 HALMSTADFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2005
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-06-302017-06-302016-06-30
Tecknat ej inbetalt eget kapital (TKR)000
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter (TKR)5 5055 4635 328
Patent, licenser mm (TKR)000
Goodwill (TKR)000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa immateriella anläggningstillgångar (TKR)5 5055 4635 328
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark (TKR)000
Maskiner (TKR)000
Inventarier (TKR)000
Maskiner och inventarier (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara (TKR)000
Summa materiella anläggningstillgångar (TKR)000
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Fordringar på koncern- och intresseföretag (TKR)000
Lån till delägare & närstående (TKR)000
Övriga finansiella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa finansiella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa anläggningstillgångar (TKR)5 5055 4635 328
Omsättningstillgångar
Varulager
Pågående arbeten för annans räkning (TKR)000
Övrigt varulager (TKR)000
Summa varulager (TKR)000
Kortfristiga fodringar
Kundfordringar (TKR)2391350
Fordringar hos koncern- och intresseföretag (TKR)000
Övriga kortfristiga fordringar (TKR)3 406411 551
Summa kortfristiga fordringar (TKR)3 6451761 551
Kassa och bank
Summa kortfristiga placeringar (TKR)000
Summa kassa och bank (TKR)532915
Summa omsättningstillgångar (TKR)3 6505051 566
Summa tillgångar (TKR)9 1545 9676 894
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital (TKR)1 3081 1931 070
Överkursfond (TKR)000
Uppskrivningsfond (TKR)000
Övrigt bundet eget kapital (TKR)000
Summa bundet eget kapital (TKR)1 3081 1931 070
Fritt eget kapital
Balanserat resultat (TKR)7 1275 2215 260
Erhållna/lämnade koncernbidrag (TKR)000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott (TKR)000
Årets resultat (TKR)-816-707-1 258
Summa fritt eget kapital (TKR)6 3114 5144 002
Summa eget kapital (TKR)7 6195 7075 072
Summa obeskattade reserver (TKR)000
Minoritetsintressen (TKR)000
Summa avsättningar (TKR)000
Långfristiga skulder
Obligationslån (TKR)000
Skulder till kreditinstitut, långa (TKR)000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa (TKR)000
Övriga långfristiga skulder (TKR)000
Summa långfristiga skulder (TKR)000
Kostfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut, korta (TKR)000
Leverantörsskulder (TKR)1 2791031 574
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta (TKR)000
Övriga kortfristiga skulder (TKR)256158248
Summa kortfristiga skulder (TKR)1 5352611 822
Summa eget kapital och skulder (TKR)9 1545 9676 894
Kreditupplysning för MedicWave AB (publ)

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.