Bustad Brewing AB

Bustad Brewing är ett aktiebolag i Lidköping som består av 1 anställd och omsätter 700 TKR. Adress: Flädervägen 1. Organisationsnummer: 556774-6754

Organisationsnummer

556774-6754

Adress

Flädervägen 1531 58 LidköpingFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2008
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Tecknat ej inbetalt eget kapital (TKR)000
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter (TKR)000
Patent, licenser mm (TKR)000
Goodwill (TKR)000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa immateriella anläggningstillgångar (TKR)000
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark (TKR)2 7271690
Maskiner (TKR)1 2141 1230
Inventarier (TKR)000
Maskiner och inventarier (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara (TKR)01 7730
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara (TKR)000
Summa materiella anläggningstillgångar (TKR)3 9413 0650
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)0034
Fordringar på koncern- och intresseföretag (TKR)000
Lån till delägare & närstående (TKR)000
Övriga finansiella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa finansiella anläggningstillgångar (TKR)0034
Summa anläggningstillgångar (TKR)3 9413 06634
Omsättningstillgångar
Varulager
Pågående arbeten för annans räkning (TKR)000
Övrigt varulager (TKR)14100
Summa varulager (TKR)14100
Kortfristiga fodringar
Kundfordringar (TKR)6900
Fordringar hos koncern- och intresseföretag (TKR)000
Övriga kortfristiga fordringar (TKR)133420
Summa kortfristiga fordringar (TKR)823420
Kassa och bank
Summa kortfristiga placeringar (TKR)000
Summa kassa och bank (TKR)477114130
Summa omsättningstillgångar (TKR)700456130
Summa tillgångar (TKR)4 6413 522164
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital (TKR)100100100
Överkursfond (TKR)000
Uppskrivningsfond (TKR)000
Övrigt bundet eget kapital (TKR)000
Summa bundet eget kapital (TKR)100100100
Fritt eget kapital
Balanserat resultat (TKR)1 10911
Erhållna/lämnade koncernbidrag (TKR)000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott (TKR)000
Årets resultat (TKR)-47 0001 10861
Summa fritt eget kapital (TKR)-45 8911 10962
Summa eget kapital (TKR)1 1621 209162
Summa obeskattade reserver (TKR)000
Minoritetsintressen (TKR)000
Summa avsättningar (TKR)000
Långfristiga skulder
Obligationslån (TKR)000
Skulder till kreditinstitut, långa (TKR)1 39200
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa (TKR)000
Övriga långfristiga skulder (TKR)000
Summa långfristiga skulder (TKR)1 39200
Kostfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut, korta (TKR)761480
Leverantörsskulder (TKR)862240
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta (TKR)000
Övriga kortfristiga skulder (TKR)1 9251 9412
Summa kortfristiga skulder (TKR)2 0872 3132
Summa eget kapital och skulder (TKR)4 6413 522164
Kreditupplysning för Bustad Brewing AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.