Industriteamet i Sverige AB

Organisationsnummer

556783-9427

Telefon

  1. 047067880

Adress

BOX 292
C/O SVENSKA STANDARDBOLAG AB
791 27 FALUNFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2009
MomsregistreradNej
F-SkattNej
Reg. som arbetsgivareNej
StatusLikvidation avslutad 2016-11-08
2015-12-312014-12-312013-08-31
Tecknat ej inbetalt eget kapital (TKR)000
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter (TKR)000
Patent, licenser mm (TKR)000
Goodwill (TKR)000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa immateriella anläggningstillgångar (TKR)000
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark (TKR)000
Maskiner (TKR)001 274
Inventarier (TKR)00145
Maskiner och inventarier (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara (TKR)000
Summa materiella anläggningstillgångar (TKR)001 419
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Fordringar på koncern- och intresseföretag (TKR)000
Lån till delägare & närstående (TKR)000
Övriga finansiella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa finansiella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa anläggningstillgångar (TKR)001 419
Omsättningstillgångar
Varulager
Pågående arbeten för annans räkning (TKR)000
Övrigt varulager (TKR)00972
Summa varulager (TKR)00972
Kortfristiga fodringar
Kundfordringar (TKR)03 8073 122
Fordringar hos koncern- och intresseföretag (TKR)000
Övriga kortfristiga fordringar (TKR)28067
Summa kortfristiga fordringar (TKR)23 8873 189
Kassa och bank
Summa kortfristiga placeringar (TKR)000
Summa kassa och bank (TKR)1 1853 0851 455
Summa omsättningstillgångar (TKR)1 1856 9725 616
Summa tillgångar (TKR)1 1876 9727 035
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital (TKR)500500500
Överkursfond (TKR)000
Uppskrivningsfond (TKR)000
Övrigt bundet eget kapital (TKR)000
Summa bundet eget kapital (TKR)500500500
Fritt eget kapital
Balanserat resultat (TKR)227301 015
Erhållna/lämnade koncernbidrag (TKR)000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott (TKR)000
Årets resultat (TKR)-313 292215
Summa fritt eget kapital (TKR)-94 0221 230
Summa eget kapital (TKR)4914 5221 730
Summa obeskattade reserver (TKR)001 237
Minoritetsintressen (TKR)000
Summa avsättningar (TKR)000
Långfristiga skulder
Obligationslån (TKR)000
Skulder till kreditinstitut, långa (TKR)00131
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa (TKR)000
Övriga långfristiga skulder (TKR)000
Summa långfristiga skulder (TKR)00131
Kostfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut, korta (TKR)00468
Leverantörsskulder (TKR)06552 267
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta (TKR)000
Övriga kortfristiga skulder (TKR)6961 7951 202
Summa kortfristiga skulder (TKR)6962 4503 937
Summa eget kapital och skulder (TKR)1 1876 9727 035
Kreditupplysning för Industriteamet i Sverige AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.