Food Invest Sweden AB

Organisationsnummer

559031-9801

Telefon

  1. 031181800

Adress

SALSMÄSTAREGATAN 32B422 46 HISINGS BACKAFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2015
MomsregistreradJa
F-SkattNej
Reg. som arbetsgivareNej
StatusBolaget är aktivt
2017-12-312016-12-31
Tecknat ej inbetalt eget kapital (TKR)00
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter (TKR)00
Patent, licenser mm (TKR)00
Goodwill (TKR)00
Övriga immateriella anläggningstillgångar (TKR)00
Summa immateriella anläggningstillgångar (TKR)00
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark (TKR)00
Maskiner (TKR)00
Inventarier (TKR)8780
Maskiner och inventarier (TKR)00
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara (TKR)00
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara (TKR)00
Summa materiella anläggningstillgångar (TKR)8780
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)00
Fordringar på koncern- och intresseföretag (TKR)00
Lån till delägare & närstående (TKR)00
Övriga finansiella anläggningstillgångar (TKR)630
Summa finansiella anläggningstillgångar (TKR)630
Summa anläggningstillgångar (TKR)9410
Omsättningstillgångar
Varulager
Pågående arbeten för annans räkning (TKR)00
Övrigt varulager (TKR)00
Summa varulager (TKR)00
Kortfristiga fodringar
Kundfordringar (TKR)70
Fordringar hos koncern- och intresseföretag (TKR)00
Övriga kortfristiga fordringar (TKR)5330
Summa kortfristiga fordringar (TKR)5400
Kassa och bank
Summa kortfristiga placeringar (TKR)00
Summa kassa och bank (TKR)8210
Summa omsättningstillgångar (TKR)1 3610
Summa tillgångar (TKR)2 3020
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital (TKR)500
Överkursfond (TKR)00
Uppskrivningsfond (TKR)00
Övrigt bundet eget kapital (TKR)00
Summa bundet eget kapital (TKR)500
Fritt eget kapital
Balanserat resultat (TKR)-5200
Erhållna/lämnade koncernbidrag (TKR)00
Erhållna/lämnade aktieägartillskott (TKR)3800
Årets resultat (TKR)4880
Summa fritt eget kapital (TKR)3480
Summa eget kapital (TKR)3980
Summa obeskattade reserver (TKR)00
Minoritetsintressen (TKR)00
Summa avsättningar (TKR)00
Långfristiga skulder
Obligationslån (TKR)00
Skulder till kreditinstitut, långa (TKR)4600
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa (TKR)00
Övriga långfristiga skulder (TKR)00
Summa långfristiga skulder (TKR)4600
Kostfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut, korta (TKR)00
Leverantörsskulder (TKR)1 2530
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta (TKR)00
Övriga kortfristiga skulder (TKR)1900
Summa kortfristiga skulder (TKR)1 4430
Summa eget kapital och skulder (TKR)2 3020
Kreditupplysning för Food Invest Sweden AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.