Fiskeshopen Mörrum AB

Organisationsnummer

559045-1133

Telefon

  1. 0454-507 10
  2. 073-699 52 38
  3. 073-087 57 32

Adress

KVARNVÄGEN 1 LAXENS HUS
C/O STEFAN ENEVOLDSEN
375 30 MÖRRUMFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2015
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2017-12-312016-12-31
Tecknat ej inbetalt eget kapital (TKR)00
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter (TKR)00
Patent, licenser mm (TKR)00
Goodwill (TKR)267357
Övriga immateriella anläggningstillgångar (TKR)00
Summa immateriella anläggningstillgångar (TKR)267357
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark (TKR)00
Maskiner (TKR)00
Inventarier (TKR)2538
Maskiner och inventarier (TKR)00
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara (TKR)00
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara (TKR)00
Summa materiella anläggningstillgångar (TKR)2538
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)00
Fordringar på koncern- och intresseföretag (TKR)00
Lån till delägare & närstående (TKR)00
Övriga finansiella anläggningstillgångar (TKR)00
Summa finansiella anläggningstillgångar (TKR)00
Summa anläggningstillgångar (TKR)292395
Omsättningstillgångar
Varulager
Pågående arbeten för annans räkning (TKR)00
Övrigt varulager (TKR)3 7343 402
Summa varulager (TKR)3 7343 402
Kortfristiga fodringar
Kundfordringar (TKR)5946
Fordringar hos koncern- och intresseföretag (TKR)00
Övriga kortfristiga fordringar (TKR)750
Summa kortfristiga fordringar (TKR)13446
Kassa och bank
Summa kortfristiga placeringar (TKR)00
Summa kassa och bank (TKR)3285
Summa omsättningstillgångar (TKR)3 8713 732
Summa tillgångar (TKR)4 1634 127
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital (TKR)5050
Överkursfond (TKR)00
Uppskrivningsfond (TKR)00
Övrigt bundet eget kapital (TKR)00
Summa bundet eget kapital (TKR)5050
Fritt eget kapital
Balanserat resultat (TKR)1550
Erhållna/lämnade koncernbidrag (TKR)00
Erhållna/lämnade aktieägartillskott (TKR)00
Årets resultat (TKR)40155
Summa fritt eget kapital (TKR)195155
Summa eget kapital (TKR)245205
Summa obeskattade reserver (TKR)00
Minoritetsintressen (TKR)00
Summa avsättningar (TKR)00
Långfristiga skulder
Obligationslån (TKR)00
Skulder till kreditinstitut, långa (TKR)1430
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa (TKR)00
Övriga långfristiga skulder (TKR)3 1853 500
Summa långfristiga skulder (TKR)3 3283 500
Kostfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut, korta (TKR)00
Leverantörsskulder (TKR)274163
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta (TKR)00
Övriga kortfristiga skulder (TKR)315259
Summa kortfristiga skulder (TKR)589422
Summa eget kapital och skulder (TKR)4 1634 127
Kreditupplysning för Fiskeshopen Mörrum AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.