Västerås Fordon AB

Västerås Fordon är ett aktiebolag i Västerås som består av 4 anställda och omsätter 68 296 TKR. Telefon: 0214755555. Adress: Bandverksgatan 57. Organisationsnummer: 559050-9518

Organisationsnummer

559050-9518

Telefon

  1. 0214755555
  2. 0704418393
  3. 0707318444

Adress

Bandverksgatan 57724 79 VästeråsFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2016
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2019-01-312018-01-312017-01-31
Tecknat ej inbetalt eget kapital (TKR)000
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter (TKR)000
Patent, licenser mm (TKR)000
Goodwill (TKR)000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa immateriella anläggningstillgångar (TKR)000
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark (TKR)000
Maskiner (TKR)000
Inventarier (TKR)2100
Maskiner och inventarier (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara (TKR)000
Summa materiella anläggningstillgångar (TKR)2100
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Fordringar på koncern- och intresseföretag (TKR)000
Lån till delägare & närstående (TKR)000
Övriga finansiella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa finansiella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa anläggningstillgångar (TKR)2100
Omsättningstillgångar
Varulager
Pågående arbeten för annans räkning (TKR)000
Övrigt varulager (TKR)7 6434 0802 303
Summa varulager (TKR)7 6434 0802 303
Kortfristiga fodringar
Kundfordringar (TKR)370256
Fordringar hos koncern- och intresseföretag (TKR)000
Övriga kortfristiga fordringar (TKR)71411019
Summa kortfristiga fordringar (TKR)751110275
Kassa och bank
Summa kortfristiga placeringar (TKR)000
Summa kassa och bank (TKR)4261 008101
Summa omsättningstillgångar (TKR)8 8205 1992 678
Summa tillgångar (TKR)8 8415 1992 678
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital (TKR)505050
Överkursfond (TKR)000
Uppskrivningsfond (TKR)000
Övrigt bundet eget kapital (TKR)000
Summa bundet eget kapital (TKR)505050
Fritt eget kapital
Balanserat resultat (TKR)2 0687630
Erhållna/lämnade koncernbidrag (TKR)000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott (TKR)000
Årets resultat (TKR)2 4631 305763
Summa fritt eget kapital (TKR)4 5312 068763
Summa eget kapital (TKR)4 5812 118813
Summa obeskattade reserver (TKR)1 850850300
Minoritetsintressen (TKR)000
Summa avsättningar (TKR)000
Långfristiga skulder
Obligationslån (TKR)000
Skulder till kreditinstitut, långa (TKR)811560
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa (TKR)000
Övriga långfristiga skulder (TKR)1 1511 1500
Summa långfristiga skulder (TKR)1 2321 3060
Kostfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut, korta (TKR)000
Leverantörsskulder (TKR)314866
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta (TKR)000
Övriga kortfristiga skulder (TKR)1 1478771 499
Summa kortfristiga skulder (TKR)1 1789251 565
Summa eget kapital och skulder (TKR)8 8415 1992 678
Kreditupplysning för Västerås Fordon AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.