Lumena arkitekter Aktiebolag

Lumena arkitekter är ett aktiebolag i Stockholm som består av 8 anställda och omsätter 9 160 TKR. Adress: Torsgatan 7 c. Organisationsnummer: 559076-5284

Organisationsnummer

559076-5284

Adress

Torsgatan 7 C111 23 StockholmFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2016
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-31
Tecknat ej inbetalt eget kapital (TKR)00
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter (TKR)00
Patent, licenser mm (TKR)00
Goodwill (TKR)00
Övriga immateriella anläggningstillgångar (TKR)00
Summa immateriella anläggningstillgångar (TKR)00
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark (TKR)00
Maskiner (TKR)00
Inventarier (TKR)00
Maskiner och inventarier (TKR)00
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara (TKR)00
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara (TKR)00
Summa materiella anläggningstillgångar (TKR)00
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)00
Fordringar på koncern- och intresseföretag (TKR)00
Lån till delägare & närstående (TKR)00
Övriga finansiella anläggningstillgångar (TKR)00
Summa finansiella anläggningstillgångar (TKR)00
Summa anläggningstillgångar (TKR)00
Omsättningstillgångar
Varulager
Pågående arbeten för annans räkning (TKR)00
Övrigt varulager (TKR)00
Summa varulager (TKR)00
Kortfristiga fodringar
Kundfordringar (TKR)9241 662
Fordringar hos koncern- och intresseföretag (TKR)1 6810
Övriga kortfristiga fordringar (TKR)1 2151 806
Summa kortfristiga fordringar (TKR)3 8203 468
Kassa och bank
Summa kortfristiga placeringar (TKR)00
Summa kassa och bank (TKR)15015
Summa omsättningstillgångar (TKR)3 9713 484
Summa tillgångar (TKR)3 9713 484
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital (TKR)5050
Överkursfond (TKR)00
Uppskrivningsfond (TKR)00
Övrigt bundet eget kapital (TKR)00
Summa bundet eget kapital (TKR)5050
Fritt eget kapital
Balanserat resultat (TKR)280
Erhållna/lämnade koncernbidrag (TKR)00
Erhållna/lämnade aktieägartillskott (TKR)00
Årets resultat (TKR)4727
Summa fritt eget kapital (TKR)7527
Summa eget kapital (TKR)12577
Summa obeskattade reserver (TKR)00
Minoritetsintressen (TKR)00
Summa avsättningar (TKR)00
Långfristiga skulder
Obligationslån (TKR)00
Skulder till kreditinstitut, långa (TKR)5620
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa (TKR)00
Övriga långfristiga skulder (TKR)00
Summa långfristiga skulder (TKR)5620
Kostfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut, korta (TKR)00
Leverantörsskulder (TKR)13093
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta (TKR)0744
Övriga kortfristiga skulder (TKR)3 1542 570
Summa kortfristiga skulder (TKR)3 2843 407
Summa eget kapital och skulder (TKR)3 9713 484
Kreditupplysning för Lumena arkitekter Aktiebolag

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.