Backgårdens Ekologiska AB

Organisationsnummer

559089-5990

Adress

LUTTRA BACKGÅRDEN521 93 FALKÖPINGFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2016
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareNej
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-31
Tecknat ej inbetalt eget kapital (TKR)00
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter (TKR)00
Patent, licenser mm (TKR)00
Goodwill (TKR)00
Övriga immateriella anläggningstillgångar (TKR)00
Summa immateriella anläggningstillgångar (TKR)00
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark (TKR)00
Maskiner (TKR)00
Inventarier (TKR)00
Maskiner och inventarier (TKR)00
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara (TKR)00
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara (TKR)00
Summa materiella anläggningstillgångar (TKR)00
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)00
Fordringar på koncern- och intresseföretag (TKR)00
Lån till delägare & närstående (TKR)00
Övriga finansiella anläggningstillgångar (TKR)30
Summa finansiella anläggningstillgångar (TKR)30
Summa anläggningstillgångar (TKR)30
Omsättningstillgångar
Varulager
Pågående arbeten för annans räkning (TKR)00
Övrigt varulager (TKR)1 064906
Summa varulager (TKR)1 064906
Kortfristiga fodringar
Kundfordringar (TKR)119972
Fordringar hos koncern- och intresseföretag (TKR)00
Övriga kortfristiga fordringar (TKR)202210
Summa kortfristiga fordringar (TKR)3211 182
Kassa och bank
Summa kortfristiga placeringar (TKR)00
Summa kassa och bank (TKR)865513
Summa omsättningstillgångar (TKR)2 2502 601
Summa tillgångar (TKR)2 2532 601
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital (TKR)5050
Överkursfond (TKR)00
Uppskrivningsfond (TKR)00
Övrigt bundet eget kapital (TKR)00
Summa bundet eget kapital (TKR)5050
Fritt eget kapital
Balanserat resultat (TKR)1140
Erhållna/lämnade koncernbidrag (TKR)00
Erhållna/lämnade aktieägartillskott (TKR)00
Årets resultat (TKR)242274
Summa fritt eget kapital (TKR)356274
Summa eget kapital (TKR)406324
Summa obeskattade reserver (TKR)217117
Minoritetsintressen (TKR)00
Summa avsättningar (TKR)00
Långfristiga skulder
Obligationslån (TKR)00
Skulder till kreditinstitut, långa (TKR)00
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa (TKR)00
Övriga långfristiga skulder (TKR)00
Summa långfristiga skulder (TKR)00
Kostfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut, korta (TKR)00
Leverantörsskulder (TKR)410894
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta (TKR)00
Övriga kortfristiga skulder (TKR)1 2201 266
Summa kortfristiga skulder (TKR)1 6302 160
Summa eget kapital och skulder (TKR)2 2532 601
Kreditupplysning för Backgårdens Ekologiska AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.