F. Luttemo Ekonomikonsult AB

Organisationsnummer

559094-2008

Adress

REHNSGATAN 1 3TR
C/O FREDRIK LUTTEMO
113 57 STOCKHOLMFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2016
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareNej
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-31
Tecknat ej inbetalt eget kapital (TKR)00
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter (TKR)00
Patent, licenser mm (TKR)00
Goodwill (TKR)00
Övriga immateriella anläggningstillgångar (TKR)00
Summa immateriella anläggningstillgångar (TKR)00
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark (TKR)00
Maskiner (TKR)00
Inventarier (TKR)00
Maskiner och inventarier (TKR)00
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara (TKR)00
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara (TKR)00
Summa materiella anläggningstillgångar (TKR)00
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)00
Fordringar på koncern- och intresseföretag (TKR)00
Lån till delägare & närstående (TKR)00
Övriga finansiella anläggningstillgångar (TKR)00
Summa finansiella anläggningstillgångar (TKR)00
Summa anläggningstillgångar (TKR)00
Omsättningstillgångar
Varulager
Pågående arbeten för annans räkning (TKR)00
Övrigt varulager (TKR)00
Summa varulager (TKR)00
Kortfristiga fodringar
Kundfordringar (TKR)00
Fordringar hos koncern- och intresseföretag (TKR)00
Övriga kortfristiga fordringar (TKR)14
Summa kortfristiga fordringar (TKR)14
Kassa och bank
Summa kortfristiga placeringar (TKR)00
Summa kassa och bank (TKR)536555
Summa omsättningstillgångar (TKR)537559
Summa tillgångar (TKR)537559
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital (TKR)5050
Överkursfond (TKR)00
Uppskrivningsfond (TKR)00
Övrigt bundet eget kapital (TKR)00
Summa bundet eget kapital (TKR)5050
Fritt eget kapital
Balanserat resultat (TKR)130
Erhållna/lämnade koncernbidrag (TKR)00
Erhållna/lämnade aktieägartillskott (TKR)00
Årets resultat (TKR)0343
Summa fritt eget kapital (TKR)13343
Summa eget kapital (TKR)63393
Summa obeskattade reserver (TKR)84100
Minoritetsintressen (TKR)00
Summa avsättningar (TKR)00
Långfristiga skulder
Obligationslån (TKR)00
Skulder till kreditinstitut, långa (TKR)00
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa (TKR)00
Övriga långfristiga skulder (TKR)00
Summa långfristiga skulder (TKR)00
Kostfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut, korta (TKR)00
Leverantörsskulder (TKR)00
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta (TKR)00
Övriga kortfristiga skulder (TKR)39065
Summa kortfristiga skulder (TKR)39065
Summa eget kapital och skulder (TKR)537559
Kreditupplysning för F. Luttemo Ekonomikonsult AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.